Rozhodnutí o výživném

Soud o návrhu na určení výživného rozhoduje rozsudkem. Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o případné povinnosti k náhradě nákladů řízení.

Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, a to zpravidla hned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo. Není-li to možné, soud k vyhlášení rozsudku odročí jednání nejdéle na dobu 10 kalendářních dnů. Jakmile soud vyhlásí rozsudek, je jím vázán.

Po rozhodnutí soudu

Rozsudek se doručuje účastníkům řízení, popřípadě jejich zástupcům, do vlastních rukou. Proti rozsudku je zásadně možné podat odvolání (viz Odvolání). Rozsudek musí obsahovat poučení o právu podat odvolání a o lhůtě a místu k jeho podání. Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním (marně uplynula odvolací lhůta), je pravomocný. Avšak, rozsudky stanovící povinnost k plnění výživného jsou již předběžně vykonatelné, to znamená, že jsou vykonatelné ještě před právní mocí. Lhůta k plnění, kterou soud v takovém rozsudku povinné osobě stanoví, tedy začíná běžet již od doručení rozhodnutí. To znamená, že oprávněná osoba může po povinném vymáhat výživné po uplynutí stanovené lhůty bez ohledu na to, že povinný podal proti rozsudku například odvolání. Schválil-li soud rozsudkem dohodu rodičů, nejsou rodiče oprávněni proti tomuto rozsudku podat odvolání vůbec (co do výroku).

Jednotlivé splátky výživného v budoucnu je třeba plnit, jakmile se podle rozsudku stanou splatnými. Nebylo-li výživné určené rozhodnutím soudu plněno, je vykonatelný rozsudek podkladem pro vymáhání neplaceného výživného (viz Neplacení výživného).

Změna poměrů po rozhodnutí soudu

Pokud jde o výživné pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, a změní-li se podstatným způsobem poměry, může soud změnit rozhodnutí o výživném. V takovém případě zpravidla zahájí řízení bez návrhu. V případě jiného typu vyživovací povinnosti lze dosáhnout změny rozhodnutí o výživném, tj. typicky jeho zvýšení nebo snížení, z důvodu podstatné změny okolností jen na návrh.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.