Rodiče a děti

Rodiče a děti

Zákon stanoví, že předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. Z toho vyplývá, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem a děti vůči svým rodičům, prarodiče mají vyživovací povinnost vůči svým vnoučatům a vnoučata vůči svým prarodičům (viz Prarodiče a vnoučata) atd.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti má přednost před vyživovací povinností prarodičů a dalších předků vůči dítěti.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti

Vyživovací povinnosti vůči dítěti mají oba rodiče. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby dítěte a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnost a majetkové poměry rodičů. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko má při určování výživného přednost před hlediskem odůvodněných potřeb dítěte.

Pokud to majetkové poměry rodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, nevylučují to okolnosti zvláštního případu.

Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.

Výživné pro děti lze přiznat ode dne zahájení řízení a dále i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Lze si však v případech hodných zvláštního zřetele, kdy to není v rozporu s potřebami dítěte, ujednat i jinou než měsíční splatnost (např. čtrnáctidenní či čtvrtletní, dostává-li i povinný v těchto jiných cyklech své příjmy). Výživné dítěte však nelze nahradit jednorázovým odbytným. Poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte a o správě takto poskytnutých částek platí obecná pravidla o jmění dítěte.

Dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací. Nevrací se ani dávka výživného, která na takové dítě byla splněna na měsíc dopředu, ale dítě před uplynutím měsíce zemřelo.

Vyživovací povinnost dítěte vůči rodiči

Vyživovací povinnost vůči rodiči mají všechny jeho děti. Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Neuplatňuje se zde tedy požadavek na zásadně shodnou životní úroveň. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného rodiče a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnost a majetkové poměry povinného dítěte.

Výživné mezi manžely a Výživné mezi registrovanými partnery má přednost před vyživovací povinnost dětí vůči rodičům.

Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Dítě výživou povinné si však může dohodnout s oprávněným rodičem jinou splatnost.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.