Prarodiče a vnuci

Zákon stanoví, že předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. Z toho vyplývá, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem a děti vůči svým rodičům (viz Rodiče a děti), prarodiče mají vyživovací povinnost vůči svým vnoučatům a vnoučata vůči svým prarodičům.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti má přednost před vyživovací povinností prarodičů a dalších předků vůči dítěti. Vyživovací povinnost prarodičů a dalších předků vůči dítěti nastupuje tehdy, jestliže rodič nemůže své vyživovací povinnosti dostát, byť i částečně.

Vyživovací povinnost prarodičů vůči vnukům

Vyživovací povinnosti vůči vnukovi mají všichni jeho prarodiče. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby vnuka a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnost a majetkové poměry prarodičů. Neuplatňuje se zde požadavek na zásadně shodnou životní úroveň.

Pokud to majetkové poměry prarodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby nezletilého vnuka, který nenabyl plné svéprávnosti, považovat i tvorbu úspor, nevylučují to okolnosti zvláštního případu.

Nezletilý vnuk, který není plně svéprávný, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.

Výživné pro vnuka lze přiznat ode dne zahájení řízení a dále i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Lze si však v případech hodných zvláštního zřetele, kdy to není v rozporu s potřebami dítěte, ujednat i jinou než měsíční splatnost (např. čtrnáctidenní či čtvrtletní, dostává-li i povinný v těchto jiných cyklech své příjmy). Výživné dítěte však nelze nahradit jednorázovým odbytným. Poskytnuté výživné přechází do vlastnictví vnuka a o správě takto poskytnutých částek platí obecná pravidla o jmění dítěte.

Dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilého vnuka, který nenabyl plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací. Nevrací se ani dávka výživného, která na takového vnuka byla splněna na měsíc dopředu, ale vnuk před uplynutím měsíce zemřel.

Vyživovací povinnost vnuka vůči prarodiči

Vyživovací povinnost vůči prarodiči mají všichni jeho vnuci. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného prarodiče a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnost a majetkové poměry povinného vnuka. Neuplatňuje se zde požadavek na zásadně shodnou životní úroveň.

Výživné mezi manžely, Výživné mezi registrovanými partnery a vyživovací povinnost dětí vůči rodičům (viz Rodiče a děti) má přednost před vyživovací povinnost vnuků vůči prarodičům.

Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Vnuk výživou povinný si však může dohodnout s oprávněným prarodičem jinou splatnost.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.