Odvolání

Rozhodnutí soudu prvního stupně (okresního soudu) o výživném může účastník řízení zásadně napadnout odvoláním. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení.

Odvolání se podává k témuž soudu, který o výživném rozhodl. O odvolání však bude rozhodovat odvolací, tj. krajský soud.

Je-li podáno včasné odvolání, rozhodnutí o výživném nenabude právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud. Avšak, rozsudky stanovící povinnost k plnění výživného jsou již předběžně vykonatelné, to znamená, že jsou vykonatelné ještě před právní mocí. Lhůta k plnění, kterou soud v takovém rozsudku povinné osobě stanoví, tedy začíná běžet již od doručení rozhodnutí. To znamená, že oprávněná osoba může po povinném vymáhat výživné po uplynutí stanovené lhůty bez ohledu na to, že povinný podal proti rozsudku odvolání.

Náležitosti odvolání

V odvolání musí být uvedeno:

 • kterému soudu je adresováno,
 • kdo odvolání podává – údaje o odvolateli,
 • které věci se odvolání týká a proti kterému rozhodnutí směřuje (spisová značka, číslo jednací),
 • v jakém rozsahu se rozhodnutí soudu prvního stupně napadá (kterých výroků se týká),
 • v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně nebo postupu soudu (odvolací důvod),
 • co sleduje a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh),
 • podpis odvolatele a datum.

Odvolání je možné podat pouze z odvolacích důvodů stanovených zákonem. Pokud nebude odvolání podáno na základě některého z těchto odvolacích důvodů, pak toto odvolání soud odmítne (odvolání neobsahující odvolací důvody ovšem v řízení o výživném pro nezletilé dítě a jiných řízení ve věcech péče soudu o nezletilé soud neodmítne).

Důvody pro podání odvolání

K odvolacím důvodům patří (zjednodušeně):

 • procesní vady (nepříslušný soud, vyloučený soudce atd.),
 • soud nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům,
 • řízení je postižené jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
 • soud neúplně zjistil skutkový stav,
 • skutkový stav nebyl zjištěn správně,
 • soud věc nesprávně posoudil z právního hlediska.

Pokud v řízení o výživném pro nezletilé dítě schválil soud rozsudkem dohodu rodičů, nejsou rodiče oprávněni podat odvolání do výroku, jímž byla dohoda schválena.

Průběh řízení o odvolání

Průběh řízení před odvolacím soudem je podobný jako před soudem prvního stupně (viz Průběh řízení). K projednání odvolání soud zpravidla nařídí jednání.

V odvolacím řízení o určení výživného pro nezletilé dítě lze uvádět bez omezení nové skutečnosti a důkazy. K novým skutečnostem nebo důkazům v takovém případě odvolací soud přihlédne, i když nebyly uplatněny.

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdí, je-li ve výroku věcně správné. Odvolací soud může rozhodnutí soudu prvního stupně změnit, výjimečně by odvolací soud mohl prvoinstančního soudu rozhodnutí také zrušit a vrátit k dalšímu řízení.

Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci vyživovací povinnosti není přípustné.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.