Mediace

Mediace je jedním z možných způsobů řešení sporů ohledně výživného. Je-li určení výživného řešeno soudní cestou, soud vždy vede strany k smírnému řešení, a to zejména, jde-li o výživné pro nezletilé dítě, kde soud dbá především ochrany nejlepšího zájmu dítěte. Soud tak může oprávněnému a povinnému či rodičům nezletilého dítěte za účelem dosažení smírného řešení nařídit, bude-li to účelné a vhodné, první setkání se zapsaným mediátorem. Nejdéle je možné takto přerušit řízení na 3 měsíce.

Zapsaného mediátora je možné vyhledat a pokusit se spor o výživné vyřešit tímto způsobem již před zahájením řízení o výživném.

Mediace má oproti soudnímu řízení mnoho výhod. Především se jedná o velmi flexibilní instrument řešení sporů. Taktéž se značně snižují náklady na řízení. Mediátor, jakožto nezaujatá strana, se snaží vést oprávněného a povinného (popř. rodiče nezletilého dítěte) k řešení, které bude vyhovovat oběma, respektive všem, včetně dítěte. Dohoda, které se dosáhne pomocí mediace, může být soudem schválena.

Někteří zapsaní mediátoři mají i zvláštní specializaci na oblast rodiny, tedy na rodinnou mediaci. Další informace k vybraným otázkám týkajícím se mediací lze nalézt zde na Portálu justice.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.