Bývalí registrovaní partneři

Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý registrovaný partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého registrovaného partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

Bývalému registrovanému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může soud přiznat proti druhému bývalému registrovanému partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že by partnerské soužití nebylo zrušeno.

Vyživovací povinnost mezi bývalými registrovanými partnery má přednost před vyživovací povinností dětí vůči rodičům.

Právo na výživné mezi bývalými registrovanými partnery zaniká dnem:

  • smrti povinného bývalého registrovaného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo
  • kdy oprávněný bývalý registrovaný partner uzavře manželství nebo nové registrované partnerství.

Právo na výživné zanikne též dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými registrovanými partnery.

Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného bývalého registrovaného partnera, jakož i ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného bývalého registrovaného partnera. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného partnera zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Výživné se poskytuje v pravidelných opětujících se částkách.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.